Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. De kerkenraad wordt ondersteund door de scriba (secretaris). Het dagelijks bestuur van de kerkenraad noemen we moderamen (predikant, voorzitter van de kerkenraad, voorzitter van de diaconie en de scriba). De gemeente bestaat uit meerdere kringen.

Rol kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor opzicht en tucht. Dat is altijd zo geweest. Dit uitte zich in (meestal) jaarlijks huisbezoek. De vorm van kringen verandert niets aan deze verantwoordelijkheid. Wat nieuw is, is het inzicht dat verantwoordelijk-zijn niet betekent dat de kerkenraadsleden in alles ook de uitvoerders moeten zijn.

Een belangrijk aspect van het ouderling-zijn is geestelijke sturing geven aan de gemeente. Ouderlingen blijven betrokken bij de kringen die ze onder hun hoede krijgen. Daarom houden ze contact met de contactpersonen om te kijken of en waar pastorale zorg nodig is. Daarnaast bezoeken de ouderlingen gemeenteleden die vanwege fysieke of persoonlijke reden niet deelnemen aan een kring. In geval van pastorale nood en ziekte mogen natuurlijk altijd de ouderlingen of predikant om hulp gevraagd worden. De predikant is beschikbaar voor crisispastoraat.

Met zorg en met liefde hebben we een netwerk van onderling pastoraat in kringen, van bezoeken van kerkenraadsleden en predikanten. Maar het blijft kwetsbaar mensenwerk. De overgang naar een nieuw systeem van kringen is misschien wennen, of je zult de oude wijkstructuur missen. Het zal zich moeten bewijzen en vraagt de inzet van ons allemaal. Maar als iemand over het hoofd wordt gezien, zijn we daarop aanspreekbaar.

De diakenen beheren alle gaven. Dat zijn zowel de financiële middelen om van uit te delen, als de talenten die er in de gemeente zijn. Ze stimuleren mensen om hun gaven in te zetten. Geld en talenten hebben we van God ontvangen. Als gemeente stellen we dit met liefde ter beschikking. Van deze rijkdom delen de diakenen uit. Zo houdt de diaconie zich bezig met de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. De diaconale activiteiten richten zich op het helpen van mensen in nood in de gemeente, in de samenleving: dichtbij en wereldwijd.

Dit alles werkt vanuit de overtuiging dat we een goede Herder hebben. Jezus zorgt voor ons, hij beschermt ons, bij hem kun je je hart luchten, je zorgen delen: hij is er als je hem nodig hebt. Dat krijgt vorm doordat we aan elkaar gegeven zijn. Elk bezoek, zowel onderling pastoraat als de ambtelijke vorm, is een manier waarop Jezus voor ons zorgt. Hij is erbij. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we allemaal de Geest hebben gekregen. Die geeft ons de liefde voor elkaar, de gaven om in te zetten. Hij fluistert ons in wat we zeggen moeten of hoe wij handelen moeten. Zo hebben we veel om dankbaar van te genieten. Zo verbindt God ons, aan Hem en aan elkaar.