Kringen

Samen praten en leren over en van God, elkaar kunnen ondersteunen in het geloof en letterlijk de Verbinding met elkaar hebben, omzien naar elkaar, niemand buiten beeld. Stuk voor stuk belangrijke redenen voor de gemeente om zich te organiseren in kringen.

Gemeente zijn in kringen

Er is gekozen om de kringen in te delen op dag/avond. Elk volwassen gemeentelid kon aangeven welke avond in de week voor hem/haar het beste paste en op basis daarvan werden de kringen samengesteld.

De thuiswonende kinderen worden automatisch toegevoegd aan de kring van (een van) de ouders, tenzij dat anders wordt aangegeven. Gemeenteleden die vanwege fysieke of persoonlijke redenen niet actief mee kunnen of willen doen aan een kring worden wel aan een kring verbonden, zodat iedereen betrokken blijft en zich onderdeel van Gods gemeente voelt.

De kring komt ongeveer 1x per maand samen; meer mag natuurlijk altijd. Tijdens een kringavond wordt gebeden, met de bijbel in de hand gesproken over het geloof en in sommige gevallen samen gezongen en gegeten. Sommige kringen kiezen voor een andere invulling. Zo is er bijvoorbeeld ook een wandelkring.

Elke kring heeft een contactpersoon. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de kringleden, en richting de kerkenraad. Daarnaast zijn aan elke kring een ouderling en een diaken verbonden voor pastorale en diaconale zorg waar nodig. Aan nieuwe gemeenteleden wordt gevraagd of zij actief mee willen en kunnen doen aan een kring en zo ja, welke avond(en) hen het beste past/passen. Op basis daarvan worden zij toegedeeld aan een kring.