Kringen

In 2022 is de Verbindingskerk te Heerde - Epe overgestapt op een kringen-indeling, in plaats van een indeling in wijken. Door o.a. het project Feest van Genade heeft de gemeente kennisgemaakt met het werken in kringen, wat voor verbinding en geloofsverdieping heeft gezorgd. Belangrijke redenen om over te stappen op kringen zijn geweest: samen praten en leren over en van God; elkaar kunnen ondersteunen in het geloof; verbinding met elkaar hebben en omzien naar elkaar.

Elke kring heeft een contactpersoon. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de kringleden, en richting de kerkenraad. Daarnaast zijn aan elke kring een ouderling en een diaken verbonden voor pastorale en diaconale zorg waar nodig.

Aan binnenkomende gemeenteleden wordt gevraagd of zij actief mee willen en kunnen doen aan een kring en zo ja, welke avond(en) hen het beste past/passen. Op basis daarvan worden zij toegedeeld aan een kring. De thuiswonende kinderen worden automatisch toegevoegd aan de kring van (een van) de ouders, tenzij dat anders wordt aangegeven.

Gemeenteleden die vanwege fysieke of persoonlijke redenen niet actief mee kunnen of willen doen aan een kring worden wel aan een kring verbonden, zodat iedereen betrokken blijft en zich onderdeel van Gods gemeente voelt.

De kring komt ongeveer 1x per maand samen, meer mag natuurlijk altijd. De meeste kringen werken met een zelfgekozen bijbelstudieboekje, sommige kringen kiezen voor een andere invulling. Zo is er bijvoorbeeld ook een wandelkring.