Privacyvoorwaarden

Privacyverklaring Verbindingskerk

De Verbindingskerk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Privacy is erg belangrijk! Wetgeving schrijft voor op welke wijze de persoonsgegevens beschermd worden. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om een andere partij te vragen de ledenadministratie voor ons te doen, en onder welke voorwaarden. Dit is alles vastgelegd in Europese en Nederlandse wetgeving: de AVG. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van leden.


Doelbinding: verwerking van uw gegevens
De Verbindingskerk houdt
, om goed te kunnen functioneren, een leden- en een financiële administratie bij, net zoals het geval is wanneer u ergens een abonnement op hebt (een krant, internet, telefoon). Maar ook om landelijke kerkverbanden (regio, synode, landelijk) periodiek te informeren over de samenstelling van de Verbindingskerk. Of, in geval van attestatie of een bewijs van lidmaatschap, andere kerken.

De volgende persoonsgegevens worden, voor zover bekend, geregistreerd:

Naam

Geboorteland

Datum kerkelijk huwelijk

Getrouwd met

Adres

Huwelijksdatum

Plaats kerkelijk huwelijk

Datum opgedragen

Email

Ouderling

Naam kerk huwelijk

Datum gedoopt

Telefoon

Diaken

Datum belijdenis

Plaats gedoopt

Geslacht

Belijdend of gedoopt

Plaats belijdenis

Kerk gedoopt

Geboortedatum

Vorige gemeente

Kerk belijdenis

Datum kinderdoop

Geboorteplaats

Trouwplaats

Kringnummer

Plaats kinderdoop

Gezinsleden

Kenmerk

Profieltekst

Kerk kinderdoop

IBAN

Giften/toezeggingen

Incasso toestemming


Beeldmateriaal
Beeldmateriaal is voor de Verbindingskerk belangrijk om onze activiteiten zichtbaar te maken
. We gebruiken hiervoor drukwerk, sociale media en de website. Ook hier geldt dat we zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal. De Verbindingskerk wil in het midden van de maatschappij staan en heet iedereen welkom. Ook als het gaat om beeldmateriaal. U kunt hierbij een beeld komen, tenzij u heeft aangegeven dat niet te willen. Beleid om herkenbaarheid te beperken is dat tijdens grote bijeenkomsten, zoals de erediensten, getracht wordt alleen foto’s worden gemaakt vanaf de achterkant, zodat er geen gezichten te zien zijn. Enige uitzondering hierop is wanneer u op het podium staat. Als u bij kleinere bijeenkomsten niet wil dat uw gezicht gefotografeerd wordt, wilt u dit dan aangeven? Voor kinderen tot 16 jaar moet aan de ouders toestemming worden gevraagd.

De toestemming voor het publiceren van foto’s kunt u altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact op met scriba@verbindingskerk.nl. We verwijderen dan de foto dan. Het kan voorkomen dat anderen foto’s of filmopnames maken tijdens activiteiten van de Verbindingskerk. De Verbindingskerk heeft daar geen invloed op. Wel zullen we de makers van dat beeldmateriaal vragen om terughoudend te zijn bij het publiceren daarvan. Als u zichzelf toch tegenkomt op een foto en hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar: scriba@verbindingskerk.nl


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij
van u hebben vastgelegd. Ook kunt u vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken of wijzigingen per email doorgeven aan kerkelijkburo@verbindingskerk.nl. Hier kunt u ook terecht als u zich wilt laten uitschrijven.

Afmelden nieuwsbrieven

Hebt u uw e-mailadres gedeeld met de Verbindingskerk? Dan ontvangt u de wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u geen nieuwsbrief  meer ontvangen? Dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat: kerkelijkburo@verbindingskerk.nl


Contact met leden
De Verbindingskerk informeert haar leden via e-mail
, website, app, post en huisbezoeken.


Bezoek aan onze website
De Verbindingskerk maakt alleen gebruik van noodzakelijke cookies, zodat
de website technisch goed werkt. Hiervoor hoeven wij geen toestemming te vragen. We maken geen gebruik van tracking- of analytische cookies. Uw gegevens en het bezoek aan de website worden niet met andere partijen gedeeld.


Beveiliging
De Verbindingskerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Met de bedrijven die onze
persoonsgegevens verwerken, hebben we contracten afgesloten conform Europese wetgeving (AVG verwerkersovereenkomst). Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn diegenen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. Ook wordt daardoor de persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doelen (doelbinding, zie hierboven).


Vragen over privacybeleid
De Verbindingskerk behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen.
Vragen/ opmerkingen/ klachten m.b.t. privacy en verwerking van persoonsgegevens kunt u mailen naar scriba@verbindingskerk.nl. Als het nodig is, neemt de scriba contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de Verbindingskerk.

Contactgegevens scriba
In deze privacyverklaring wordt het e-mailadres van de scriba vermeld. Kunt u geen gebruik maken van email? Dan is de scriba ook bereikbaar via telefoonnummer 06-119 55 440.

Opgesteld, Heerde, juli 2018
Geactualiseerd, Heerde, maart 2023

Geactualiseerd, Heerde, juli 2023